Intézkedési terv a járványügyi készenlét idejére

Az Egri Lenkey János Általános Iskola intézkedési terve a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről

A 2020. szeptember 21-jén életbe léptetett járványügyi intézkedési tervet az alábbiak szerint módosítom. A módosítások 2020. október 1-én lépnek életbe. A változások píros színnel jelölve találhatók.

 1. Takarítás, fertőtlenítés: augusztus 29-én valamint augusztus 31-én mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást rendeltem el. A takarítás az alábbiakra terjedt ki:
  1. felesleges használati tárgyak összegyűjtése,
  2. ajtók, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres tisztítása,
  3. padló tisztítása, – a tantermekben található „játszószőnyegek” a járványügyi készenlét ideje alatt nem használhatók,
  4. radiátorok, csövek lemosása,
  5. szemétgyűjtők tisztítása, fertőtlenítése,
  6. képek, tablók, világítótestek portalanítása,
  7. ivóvízhálózat átöblítése (hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz eltávolítása).

A mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást szükség esetén az őszi-, téli-, valamint a tavaszi szünetben ismételten el kell végezni.

 1. Az iskola épületében az oktatás ideje alatt rendszeres felületfertőtlenítő takarítást rendelek el.
  1. Az elkészített beosztás szerint felületfertőtlenítés (padok, székek, kilincsek stb.),
  2. Szellőztetés
  3. Felmosás, az oktatás ideje alatt naponta több alkalommal.
 2. Tanulók részvétele az oktatásban:
  1. Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú, vagy igazolt fertőzés van. Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról, és az intézményt azonnal értesítsék.
  2. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával, vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. Hatósági karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 3. Az érintkezés szabályai:
  1. Mindenkinek kerülnie kell a testi kontaktussal járó üdvözlési formákat. (kézfogás, ölelés, puszi, stb.)
 4. Védőtávolság: Az intézményben mindenki köteles a lehetőségek figyelembe vételével a védőtávolságot betartani, a csoportosulást elkerülni.
  1. Közösségi tereken (folyosón, udvaron, tantermekben) 1.5 m
  2. Amennyiben a tantermekben nem tartható be a védőtávolság, maszk használata fokozottan javasolt!
  3. Az informatika, az idegen nyelvi szaktantermekben, a technika teremben, valamint a fejlesztő szobában az tanítási óra ideje alatt is kötelező a maszk használata.
  4. A délelőtti szünetekben az udvari zsúfoltság elkerülése érdekében az 1-2. évfolyam az intézményen kívül, a Végvári vitézek terén tartózkodjon.
  5. A délutáni napközi ideje alatt az 5-6. évfolyam tanulószobai csoportjai, valamint a 4. évfolyam a Végvári vitézek terén tartózkodhat.
  6. Amennyiben lehetséges, a tanulószobások 16 órakor menjenek haza. Lehetőség szerint az ügyeleti időt (16:00 – 17:00) a napközis tanulók is csak nagyon indokolt esetben vegyék igénybe.
  7. A tanulók csak az oktatás ideje alatt lehetnek az iskola területén, annak végén az iskola területét el kell hagyniuk.
 5. Belépés az intézménybe:
  1. A reggeli beléptetésre három bejáraton van lehetőség. Mindhárom helyen biztosítjuk a kézfertőtlenítés lehetőségét, melyet mindenki köteles használni.
  2. 2020. október 1-étől az intézménybe belépni kívánó valamennyi személy esetében kötelező a testhőmérséklet ellenőrzése, melyet érintés nélküli testhőmérőkkel kell elvégezni.
  3. Ezzel összefüggésben az alsó tagozatos tanulók szülei a mérőpontig kísérhetik gyermekeiket.
  4. A láz esetén azonnal elkülönítést kell végezni, tanuló estében a szülőt azonnal értesíteni kell.
  5. Az intézmény épületébe külső személy csak az intézményvezető, vagy az intézményvezető-helyettesek engedélyével léphet be, kézfertőtlenítés után, kizárólag maszkban, kifejezetten indokolt esetben.
  6. A szülők iskolakezdés előtt csak az udvari bejáratig kísérhetik gyermekeiket, az iskola udvarára se lépjenek be, illetve a tanítási idő végén ott várják őket. Kivételt képez a c. pontban megfogalmazott eset.
  7. Étkezési díj fizetése esetén az udvaron kell várakozni. (Az étkezési díj befizetését javasolt átutalással teljesíteni.)
 6. Maszk használata
  1. Azokban a tanteremben, ahol nem tartható be a védőtávolság, maszk használata fokozottan javasolt!
  2. Az óraközi szünetekben a tantermeken kívül, az épületben és az udvaron a felső tagozatos tanulók, a pedagógusok, és technikai dolgozók részére az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése kötelező.
  3. Az intézmény pedagógusai számára a tanáriban a maszk viselése kötelező.
 7. Testnevelés órák megtartása (öltözők használata):
  1. A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabadtéren kell megtartani.
  2. Az öltözőkben egyidőben maximum 10 fő tartózkodhat. Átöltözés után a tanulók a testnevelés órára az udvaron várakozzanak.
  3. Alsó tagozatban a tanulók a tanteremben öltözzenek át.
  4. Az úszásoktatás további intézkedésig felfüggesztve.
  5. A délutáni sportköri foglalkozásokat csökkentett létszámban, csoportbontásban lehet megtartani.
 8. Sportrendezvényekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések:
  1. A kötelező tanulmányi időn túli sportrendezvényen való részvétel a szülő felelőssége. A külső sportegyesületek kikérői mellé csatolni szükséges egy szülői nyilatkozatot, melyben a szülő/gondviselő nyilatkozik arról, hogy a  sportversenyen / rendezvényen való részvétel szülő/gondviselő tudtával és hozzájárulásával történik.
  2. Az intézmény területén sportverseny nem szervezhető.
 9. Mosdók használata:
  1. Mosdókban csak az illemhelyek számának megfelelő tanuló tartózkodhat.
  2. A mosdókban, öltözőkben, tantermekben csak papír kéztörlő használható.
  3. A mosdókat a tanítási órák alatt fertőtleníteni kell.
 10. Szellőztetés:
  1. A tantermek szellőztetését, friss levegőellátását folyamatosan biztosítani kell.
  2. Időjárástól függően a tantermek ablakai tanórák ideje alatt is legyenek nyitva. Hűvösebb idő esetén kevesebb ablak legyen nyitva és, amennyiben ez lehetséges a gyerekek távolabb üljenek az ablakoktól. Ha ez nem lehetséges szakaszos, a tanóra ideje alatt többször, rövid szellőztetés legyen.
 11. Fertőtlenítő pontok használata:
  1. A fertőtlenítő pontokat a tanulók csak felnőtt jelenlétében vagy segítségével használhatják.
  2. A fertőtlenítő eszközök utántöltéséről a technikai dolgozók folyamatosan gondoskodjanak.
 12. A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók az első tanítási napon kaptak részletes, és az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A higiénés szabályok betartását folyamatosan ellenőrizni kell.
 13. Étkeztetés, iskolai büfé: A gyermekétkeztetés önkormányzati feladat, az étkezést az Eatrend Kft szolgáltatja.
   1. A csoportok étkezésére beosztást kell készíteni, szükség esetén a tanóra, vagy annak egy részének terhére.
   2. A járványügyi készenlét ideje alatt az iskola étkezdéjében csak az Eatrend Kft által szolgáltatott melegétel fogyasztható.
   3. Az iskolai büfé nem nyithat ki!
   4. A tízórai és az uzsonna a tanteremben is elfogyasztható, a személyi higiéné szigorú betartásával, az alábbiak szerint:
    1. Tízórai az alsó tagozatban: az étkezőben.
    2. Tízórai a felső tagozatban: A felső tagozatos tanulók a tízórait az időjárás függvényében, jó idő esetén, az udvaron fogyaszthatják el. Rossz idő esetén a tanteremben. Amennyiben a szaktanterem zárva van a tanterem előtt.
 14. Teendők beteg személy esetén:
  1. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünete észlelhető haladéktalanul el kell különíteni.
  2. Haladéktalanul értesíteni kell az iskolaegészségügyi dolgozót, gyermek esetében a szülőt/gondviselőt.
  3. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
  4. A fertőzés tüneteit mutató személy távozása után a helyiséget azonnal fertőtleníteni kell.
  5. A betegség miatt hazaküldött tanuló, illetve az a tanuló, aki betegség miatt nem jelent meg az iskolában, legközelebb csak orvosi igazolással jöhet iskolába. Betegség esetén szülői igazolás nem fogadható el.
 15. Hiányzások kezelése, nyilvántartása:
  1. Az esetlegesen bekövetkező kontaktkutatás szempontjából a hiányzások naprakész nyilvántartását biztosítani kell.
 16. Egyéb rendelkezések:
  1. Egyéb délutáni foglalkozás csak abban az esetben tartható meg, ha biztosítható a 1,5 m védőtávolság.
  2. Az énekkarok további intézkedésig nem működhetnek.
  3. Az iskola helyiségeit külső bérlő nem veheti igénybe.
 • Kommunikáció:
  1. Az intézkedési tervet az intézmény honlapján (lenkeyiskola.hu) tesszük nyilvánossá.
  2. Az intézkedési tervet a KRÉTA rendszeren minden szülő/gondviselő számára megküldjük.

Jelen intézkedési terv (protokoll) annak módosításáig vagy visszavonásáig van érvényben.

Eger, 2020. szeptember 21.

Bíró Csaba
intézményvezető

Tanévkezdési információk

Intézményvezetői intézkedés
a tanévnyitó ünnepség biztonságos lebonyolítása érdekében.

Az Egri Lenkey János Általános Iskola vezetése – egyeztetve a Szülői Szervezettel, figyelembe véve járványügyi helyzetet – a tanévnyitó ünnepség csak az 1 évfolyamos tanulók részvételével szervezi meg, az alábbi rendelkezések betartásával.

 • Tanévnyitó Ünnepség az 1 évfolyamos tanulók részére augusztus 31-én (hétfőn) 17 órától az iskola udvarán. A rendezvény biztonságos megtartása érdekében az alábbi intézkedéseket hozom:
 • Az iskola területére csak a tanulók, valamint 2 fő felnőtt kísérő léphet be
 • A tanévnyitó műsorban szereplőit gyerekenként 1 fő szülő kísérheti.
 • Az iskola kapujába több fertőtlenítő pont kerül felállításra. A belépés előtt a kézfertőtlenítő használata kötelező.
 • Az iskola területére belépő szülők, vendégek részére a maszk használata kötelező
 • Kérem a 1,5 m védőtávolság betartást.
 • Rossz idő esetén a tanévnyitő ünnepség a tornateremben kerül megrendezésre, mellyen kizárólag a tanulók és egy felnőtt kísérőjük vehet részt.
 • A 2-8. évfolyamos osztályok tanévnyitója az első tanítási napon osztálykeretben kerül lebonyolításra.

Tisztelt Szülők! Tegyünk meg közösen mindent azért, hogy a koronavírus terjedését megakadályozzuk. Ezt csak közös felelősséggel, és fegyelmezett magatartással tudjuk megtenni. Ehhez kérem mindenki támogató, megértő hozzáállását!

Bíró Csaba
intézményvezető

Hírlevél 2020.08.26

Hírlevél

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy az Egri Lenkey János Általános Iskola tantestület 2020. augusztus 24-én megkezdte a 2020/2021-es tanév előkészítését. Ahogy arról már bizonyára értesültek normál tanévkezdésre készülünk, természetesen betartva a járványügyi előírásokat, és azt a protokollt, melyet az EMMI köznevelésért felelős helyettes államtitkára minden közoktatási intézmény részére eljutatott.

Intézményünk vezetése, pedagógusai és minden dolgozója mindent megtesz azért, hogy gyermekeik biztonságban, normál munkarendben kezdhessék, és fejezhessék be a 2020/2021-es tanévet. Ezt csak közös felelősséggel, Önökkel Szülőkkel közösen tudjuk megvalósítani. Ezért kérem, hogy kövesség figyelemmel honlapunkat, valamint majd a KRÉTA felületen küldött tájékoztatóinkat. Igyekszünk kellő időben, a lehető legtöbb információval ellátni Önöket, és kérem fokozott támogatásukat a 2020/2021-es tanévben

 • Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogassa.
 • Kérjük, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek a Nemzeti Népegészségügyi központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú, vagy igazolt fertőzés van.
 • A fertőzésveszély csökkentése érdekében kérem, hogy az iskola épületébe csak rendkívül indokolt esetbe lépjenek be. Gyermekeiket kérem, az iskola kapujáig kísérjék, illetve ott várják.
 • A koronavírus terjedését a személyi higiéné alapvető szabályainak betartásával tudjuk a leghatékonyabban megakadályozni. Az ehhez szükséges eszközöket biztosítani fogjuk, azok szakszerű használatára gyermekeiket felkészítjük. Az épület folyamatos, és szakszerű fertőtlenítésére felkészülünk.
 • „Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső tagozatában és a középiskolákban az ott tartózkodás ideje alatt javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.” – ( Intézkedési terv a 2020/2021-es tanévre a köznevelési intézmények részére)
 • A tanórán kívüli iskolai rendezvényeket is a járványügyi előírások betartásával szervezzük meg.
  • Tanévnyitó ünnepségre kérem, hogy tanulónként maximum 2 vendég érkezzen.
  • A szülői értekezletek módjáról később dönt az iskolavezetés. (Egyeztetve a Szülői Szervezettel). Ez alól kivételt képez az első évfolyam szülői értekezlete, melyre 2020. szeptember 1-én 17 órától kerül sor. Felhívom a szülők figyelmét, hogy a beiratkozási dokumentumok eredeti példányait is ekkor kell behozni!

Tisztelt Szülők! Kérem segítség munkánkat. Kívánok mindenkinek vírusmentes tanévet J!

HAJRÁ LENKEY!

Bíró Csaba
intézményvezető

Erasmus+ 2019

Írország projekt – ami megvalósult

Az idei tanévet egy Írországról szóló projekttel szerettük volna színesíteni. A tanév folyamán különböző feladatokat, programokat terveztünk, amelyekbe igyekeztünk bevonni minden tantárgyat. A projektet az Erasmus+ program keretein belül magvalósuló kurzusok ihlették, mivel két pedagógus is Dublinban töltött 2 hetet. Sajnos a rendkívüli helyzet miatt nem valósulhatott meg minden. A gyerekek a tanórákon betekintést nyertek Írország történelmébe, földrajzába és kultúrájába, kvízeket oldottak meg, megismerkedhettek sajátos ír sportokkal, mint a hurling és az ír foci. Alsósaink ír szimbólumokat készítettek és feldolgoztak egy ír mesét. St Patrick napra (március 17.) terveztünk egy nagyobb szabású ünnepséget, amit a COVID vírushelyzet megakadályozott. Terveinkben szerepelt zöld ruhás felvonulást, egy flashmob a Dobó téren, ír szimbólumok sütiverseny. Ezeket a programokat a következő tanévre halasztottuk.
És ami megvalósult:


Erasmus+ 2019 Ireland presentation1

Erasmus+ 2019 Ireland presentation2

Erasmus+ 2019 Ireland presentation3

Hallattuk a hangunkat

Május 27-én a Szent István Rádióban jártam, ahol az Erasmus+ programról beszélgettünk. Röviden ismertettem a program lényegét, a pályázati lehetőségeket és bemutattam, hogy az intézményünk hogyan használja szükségleteinek megfelelően. A mobilitások nagyon sikeresek iskolánkban, az idei pályázatban már 9 kolléga fog részt venni.

Nyári Sportnapközi 2020

Sportnapközi 2020.

 Itt a SZÜNIDŐ, kezdődik a SPORTNAPKÖZI!

 1. turnus :2020. június 29-július 3-ig
 2. turnus: 2020. július 6-10-ig

 

 Hétfő, Kedd:

Gyülekező:   7:15-8:00-ig az EKVI sportpályáin

(Bem Tábornok u. 3. – Kossuth Zsuzsa Szakközépiskola)

 • Ezen a 2 napon:

-délelőtt: ismerkedés a tenisz játékkal (teniszütőt biztosítunk), sportjátékok, foci gyöngyfűzés, közösségépítő játékok…ebéd a Szent József Konyhán-délután: hétfő: ismerkedés az asztalitenisszel

(Dr. Rutkay Vilmos asztalitenisz csarnok).

kedd: tájfutás, közösség építő ügyességi játékok

(Kossuth Zsuzsa sportpályái)

Szükséges felszerelés: sportruházat, sportcipő, esőkabát, kedvenc játék, társas, kártya, pléd,     tízórai, kulacs innivaló

Szerda, Csütörtök, Péntek:

Gyülekező:    7:15-8:00-ig  Végvári vitézek tere!!!   (Lenkey János Általános Iskolánál)Szerda:

 • kerékpártúra, foci, játék, ebéd: Felsőtárkány

Szükséges felszerelés: kerékpár, bukósisak, (láthatósági mellény), kullancs elleni spray, esőkabát, tízórai

A kerékpártúra fakultatív lehetőség, ha nincs kerékpárod, vagy nem szeretnél biciklizni, akkor kedden jelezd! Szükség esetén két csoportban (busszal, kerékpárral) külön közelítjük meg a programok helyszíneit.

 Csütörtök:

 • túra Szilvásváradon, számháború, pizza ebéd, szabadtéri játékok

Szükséges felszerelés: kényelmes, túrázásra alkalmas cipő, kullancs elleni spray, esőkabát, tízórai.

Péntek:

 • táborzárás, strandolás (ha nem szeretnél a vizes programokban részt venni, akkor a strand sportpályái, játszóterei állnak rendelkezésedre.), ebéd a strandon

Szükséges felszerelés: fürdőruha, naptej, törölköző, papucs, tízórai  

Érkezés: hétfőtől-péntekig  (minden nap zárása!!)  15:45-16:00-körül a Végvári vitézek terére !!! (Lenkey Iskola.)

Programjaink eső esetén változhatnak.

A tábor 2. részletét (10.000Ft) választott turnusod első napján fizetheted ki.  

(Aki a teljes összeget kifizette arra ez már nem vonatkozik!)

 

Táborvezetők: 

Románné Dóra Zsuzsa táborszervező (+36 70 324-27-16)

Herpai Imre:  (+36 20 420-64-54)

Lenkeys Vádorlók Köre

Kedves Vándorlók!

Újra elindulunk! 🙂 A márciusban tervezett túránkat megvalósítjuk.
Cél: Ódorvár
Tervezett időpont: Június 7. Vasárnap
Amennyiben szeretnél egy kicsit kikapcsolódni, kiszakadni a digitális világból, akkor itt a helyed!

Akit érdekel, kérem, jelezzen!

Mohácsi Juditnál
mohacsi.judit@gmail.com

Egyetlen okleveles említése 1351-ből való, amelyben Erzsébet királyné megparancsolta Peskó ódori kapitánynak, hogy Cserépfalun és Bogácson ne szedjen dézsmát és lakóit ne háborgassa.

Vizsgára való felkészítés, korrepetálás

GYERMEKJÓLÉTI ÉS BÖLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
3300 EGER, MINDSZENTY GEDEON U. 12.
telefon: 06-36/785-828, 06-30/481-3822
e-mail: csgyjkozpont@gyermekjoleteger.hu
e-mail: szocialissegitoeger@gmail.com

Tisztelt Szülők!

Az Egri Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság Család és Gyermekjóléti Központ munkatársa, (Szőllősi Emese) óvodai és iskolai szociális segítőként igény szerint a tanulók számára vizsgára való felkészítés, korrepetálás szervezését tudja felajánlani.

Célja:

 • A digitális oktatásban lemaradt gyermekek felzárkóztatása, szükség esetén javítóvizsgára való felkészítése, vagy annak megszervezésében való segítségnyújtás
 • Megvalósítók: óvodai és iskolai szociális segítők, családsegítők, egyetemista hallgatók
 • Időpont: 2020. június-augusztus (közös egyeztetés alapján)

Kérem, legyen szíves ezt a nyomtatványt az óvodai és iskolai szociális segítő számára mielőbb visszajuttatni.

További információk: Szőllősi Emese (30/413-6078)

Tanulók felügyelete 2020. június 2-26. között.

Tisztelt Szülők!

Az iskolák 2020. júniusi működéséről megjelent kormányrendelet (220/2020. (V.22.) szerint minden iskolában, így nálunk is meg kell szervezni a tanulók felügyeletét 2020. június 2. és június 26. között. Iskolánk hétköznapokon 8.00 és 16. 00 között tudja ezt biztosítani.

Az elmúlt héten már felmérésre került a 2020.06.15-26-ig- tartó időszak, most arra kérjük a kedves szülőket, hogy az iskola e-mail címére (titkarsag@lenkey-eger.hu) szíveskedjenek mielőbb jelezni, ha 2020.06.02- 15-ig kérik gyermekük felügyeletét.

A kormányrendelet alapján az iskoláknak 2020. június 26-áig az intézményi gyermekétkeztetést a tanítási év szabályai szerint kell biztosítani. A felügyeletet igénybe nem vevő tanulók számára a szünidei gyermekétkeztetést a tanítási szünetre vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani.

Az étkezés megrendelése, illetve étkezéssel kapcsolatos tájékoztató Bálintné Tihaméri Krisztina kolléganőtől a következő telefonszámon kérhető: +36 30 525 93 29,
e-mail: balintne.krisztina@ekvi.hu

Kérjük, hogy étkezési igényüket legkésőbb, 2020.05.28-án (csütörtök) 12:00 óráig jelezzék!

Bíró Csaba
intézményvezető

 

3300 Eger, Bem tábornok u. 3.
Levelezési cím: 3301 Pf. 232
Telefon: 36/51 1-710
E-mail: info@ekvi.hu
Web: ekvi.hu

Tisztelt Szülők!

A Kormány 220/2020. (V.22) rendelete értelmében az iskolák 2020. június 2. és 2020. június 15. között továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működnek. Ezen időpontok között, valamint 2020. június 16. és 2020. június 26. között minden általános és középfokú iskola megszervezi a tanulók felügyeletét, amennyiben ezt a szülők igénylik. Az iskolákban 2020. június 26-ig az intézményi gyermekétkeztetést a tanítási év szabályai szerint kell biztosítani. Ennek értelmében, ha a szülő igényt tart rá, biztosítva lesz a közétkeztetés azon gyermekek részére, akiknek felügyeletet kérnek az iskolájukban.

A felügyeletet igénybe nem vevő tanulók számára 2020. június 15-ig biztosítható a közétkeztetés a tanítási év szabályai szerint, 2020. június 16-tól szünidei gyermekétkeztetés igényelhető a családsegító központokban.

A zökkenő mentes közétkeztetés érdekében kérjük Önöket, hogy akik 2020. június 2-tól felügyeletet kérnek gyermekük részére a saját iskolájukban, a felügyeleti nap kérését megelózó munkanapon reggel 9-ig jelezzék az intézményben kijelölt közétkeztetési ügyintéző felé. A közétkeztetési ügyintézők elérhetősége megtalálható az iskolák honlapján a „Menza” információk menüpont, valamint az EKVI honlapján a „Munkatársak” címszó alatt.

Az étkezés megrendelése, illetve étkezéssel kapcsolatos tájékoztató Bálintné Tihaméri Krisztina kolléganőtől a következő telefonszámon kérhető: +36 30 525 93 29,
e-mail: balintne.krisztina@ekvi.hu

Diétás közétkeztetés igénylésére is lehetőség van ugyanúgy, ahogyan a tanév alatt is, ezen étkezés biztosítását kérjük külön jelezzék.

Természetesen dobozolt ebédet, valamint előre csomagolt tízórait-uzsonnát tudunk továbbra is biztosítani a közétkeztetés keretében, hiszen sajnos a járványügyi vészhelyzet továbbra is fennáll.

Kívánok jó egészséget és vigyázzunk továbbra is egymásra!
Bognár Gábor
igazgató

Információk az iskola életéről