Felhőmesék a középkori Canterburyben

2016. július 31-től augusztus 13-ig vettem részt egy tanártovábbképző tanfolyamon, az Egyesült Királyságban, Canterburyben, a University of Kentben. A két hetes program a tanításban ma már mindennapossá vált technikai segédeszközök használatáról szólt. Megismertem a digitális világ alapfogalmait, előnyeit, felhasználási lehetőségeit.

A szociális média legjobb hasznosítása a tanulás elősegítése a tanulók saját érdeklődési területeinek megfelelően. Ez minden eddiginél nagyobb motiváció a gyerekeknek. Sajnos ma még csak álom, ehhez egyelőre nem állnak rendelkezésre személyi számítógépek az iskolákban, de reméljük, ez nemsokára megvalósul.

Íme, néhány hasznos link a tanári munkához: a www.voki.com, ahol beszélő avatárokat lehet kreálni, melyekhez szövegeket írunk és elmondják hibátlan angolsággal, ha éppen arra a nyelvre állítjuk be. Az osztály együtt is készítheti. A szociális tanuláson belül az identifikációig is eljuthatnak a gyerekek, ha azonosulni tudnak az avatár által közvetített értékekkel. A kitalált figura (az avatár) nyelvi szintje a gyerekekéhez igazodik.

Sok más internetes és mobiltelefonos alkalmazással is megismerkedtem. Az információs kultúra lehetőségeit még csak most kezdjük megismerni. A gyerekek mobiltelefonnal a kezükben nőnek fel, nekünk lépést kell tudni tartani velük, hiszen számukra ezen keresztül tehetjük érdekessé az általunk átadni kívánt ismereteket. Sok még a tanulnivaló nekünk, tanároknak is.

Nem beszélve arról, hogy az informatikai fejlesztések sajnos összefüggésben vannak az iskolák anyagi lehetőségeivel. Ha nem is sikerül minden gyereknek külön digitális eszközt adnunk a tanórán az interaktív táblával felkelthetjük érdeklődésüket egy-egy alkalmazás iránt, és pár-, vagy csoportmunkával játékká is varázsolhatjuk a tanulást.

Sós Anita
angoltanár

Canterbury Kenti Egyetem Pilgrims: „Információs technológia a tanításban 2016” tanfolyamának résztvevői

A tanfolyam résztvevőinek búcsúvideója

Voki – beszélő avatár – egy alkalmazás sok közül

Versenyeredmények 2017

Név Osztály Helyezés
Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló
Berecz András 3.b 10.
Bognár Bendegúz 3.b 14.
Matisz-Rohlicsek Zalán 3.b 21.
Csapat 3.b 3.
Bendegúz Nyelvészverseny megyei forduló
Besenyei Zsombor 1.a 2.
Lovász Bence 1.b 8.
Tajti Péter 4.a 8.
Zalánki Villő 4.c 3.
Sándor Janka 6.b 4.

Általános iskolai beiratkozás 2017

FELHÍVÁS!

Az Egri Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba történő beiratkozásra. Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között
2017. április 21. (péntek) 8.00 – 19.00 óra között

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
  2. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolások valamelyike:

a) óvodai szakvélemény,
b) járási szakértői bizottság szakértői véleménye,
c) sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

  1. A szülő (gondviselő) lakcímkártyája.
  2. Születési anyakönyvi kivonat.

A beiratkozás során a szülőnek nyilatkoznia kell az etika/hit és erkölcstan tantárgy választásáról, illetve a szülői felügyeleti jogok gyakorlásáról.

Várjuk Önöket!

Erkölcstan oktatás 2017/2018

Tisztelt Szülők!

A 20/2012 (VII.31.) számú EMMI rendelet 182/A § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően tájékoztatom Önöket, hogy a 2017/18-as tanévre szóló hit és erkölcstan oktatással kapcsolatosszülői tájékoztatóra

2017. március 13-án (hétfőn) 1600 órakor

kerül sor az Egri Lenkey János Általános Iskola
földszint 3-as számú termében.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Bíró Csaba
Intézményvezető

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ A 2017/2018-AS TANÉVRE

 AZ EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA A 2017/2018-AS TANÉVRE

„Az ember akkor fedezi fel magát, amikor megmérkőzik az akadállyal.
(Saint-Exupéry)

Intézményünk Eger történelmi belvárosában található, 1929-től működik általános iskolaként. A hozzánk beiratkozó tanulók képességeinek differenciált fejlesztésével egyaránt hangsúlyosnak tartjuk a minőségi oktatást és a színvonalas, családközpontú nevelést. Fontos feladatunk, hogy tanítványaink sokoldalúan képzett, a világ dolgai iránt érdeklődő fiatalokká váljanak.

Az Egri Lenkey János Általános Iskola jelentős hagyományokkal bíró, gazdag eredményekkel büszkélkedő iskola. A gazdag múlt kötelez bennünket arra, hogy ezekre a hagyományokra építve meg tudjunk felelni a fejlődés által követelt igényeknek.

A 2017/2018-as tanévben két első osztály indítását tervezzük.

1.a osztály:

Az Egri Lenkey János Általános Iskola 1. a, emelt óraszámú angol nyelvi osztályában az idegen nyelv elsajátítását tekintjük elsődlegesnek. Az oktatás modern, jól felszerelt tantermekben, vidám légkörben, csoportbontásban folyik, digitális táblák segítségével.

Leendő elsős tanító néni: – Juhász Róbertné- Csilla néni

Leendő napközis nevelő: – Gál Katalin- Kata néni

Az iskolakezdés nemcsak a kisgyermek, hanem a család életében is jelentős változást hoz. Ebben segítenek a tanító nénik, akik nagy türelemmel, szeretettel, sokéves szakmai tapasztalattal, barátságos, egyben biztonságot nyújtó, szeretetteljes környezetben várják a leendő kis elsősöket. Életkori sajátosságaik figyelembevételével, játékosan, sok mozgás biztosításával vezetik be őket a tanulás rejtelmeibe, melynek során szabályokat, tanulási szokásokat, rendszerességet, pontosságot sajátítanak el.

A délelőtti munka megerősítésére a délutáni foglalkozásokon (napközi) kerül sor.  Mindenki elkészíti az iskolában a házi feladatát, majd közös és egyéni gyakorlással szilárdítják meg tanult ismereteiket. Mindennap közös udvari és tantermi játékra van lehetőségük a kisgyerekeknek. A tanulók szakkörön, sportfoglalkozáson vehetnek részt. A napközi közvetlenül a tanítási órák után kezdődik és 16 óráig tart. 17 óráig felügyeletet biztosítunk.

Pedagógiai hitvallás, Juhász Róbertné

„Kérlek szépen, nyisd ki!”

Van egy történet, ami két oktatóról szól, akik fogadást kötöttek, hogy melyikük tudja rövidebb idő alatt kinyitni egy gyerek ökölbe szorított kezét. Egyikük erővel próbálkozott. A gyerek összeszorított foggal szorította öklét, de ő kitartóan addig feszítette a gyerek ujjait, míg az megadta magát és sírva fakadt. A másik szelíden rámosolygott a gyerekre, gyengéden megérintette a kezét és azt mondta neki: „Kérlek szépen, nyisd ki!”
A gyerek visszamosolygott, és szinte azonnal ösztönösen szétnyitotta ujjait. 

Úgy szeretnék dolgozni, hogy ez a gondolat jellemezze a tanításomat és a nevelésemet. Ez a szándék érvényesüljön abban, ahogy utat keresek a gyerekekhez és a szülőkhöz. Ez szője át az egész pedagógiai hozzáállásomat.

Juhász Róbertné tanító

 Pedagógiai hitvallás, Gál Katalin

„Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat a szavaidtól.”

(Carl William Buchner)

Fontosnak tartom a szülőkkel való együttműködést, hiszen két évig közös feladatunk a gyermekek személyiségének sokoldalú fejlődése.
Célom, hogy az iskolába lépés problémamentes legyen a gyermekek számára, jókedvűen, örömmel jöjjenek az iskolába.
Szeretném, ha az együtt töltött évekre szeretettel és örömmel gondolnának vissza.

Gál Katalin tanító

Az emelt óraszámú angol nyelvi képzési terület bővebb bemutatása:

Alsó tagozaton játékos formában sajátítják el a gyermekek a mindennapokban használatos kifejezéseket, dalokat, mondókákat.
A 6. osztálytól a gyerekeknek mindennap van angolórájuk. Ők így nagy előnnyel érkeznek a középiskolákba, hiszen az általános iskolai tanulmányokat folytatva egy vagy két év alatt eljuthatnak a középfokú nyelvvizsga tudásszintjére.

A második idegen nyelv elsajátítása is könnyebb a számukra.

Az emelt óraszámú angol nyelvi képzésben részt vevő tanulóink heti óraszámát a következő táblázat szemlélteti:

  1–4. évfolyam
Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf.
Magyar nyelv és irodalom 7 7 7 7
Angol nyelv 2 2 2 3
Matematika 4 4 4 4
Erkölcstan 1 1 1 1
Környezetismeret 1 1 1 1
Ének-zene 2 2 2 2
Vizuális kultúra 2 2 2 2
Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1
Testnevelés és sport 5 5 5 5
Informatika       1
  5–8. évfolyam
Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.
Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4
Angol nyelv 4 5 5 5
Matematika 4 4 4 4
Erkölcstan 1 1 1 1
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 2 2
Természetismeret 2 2    
Fizika     1,5 1,5
Kémia     1,5 1,5
Biológia – egészségtan     1,5 1,5
Földrajz     1,5 1,5
Ének-zene 1 1 1 1
Dráma és tánc 1      
Vizuális kultúra 1 1 1 1
Informatika  1 1 1 1
Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1  
Testnevelés és sport 5 5 5 5
Osztályfőnöki 1 1 1 1

1.b osztály:

Az 1.b osztályban emelt óraszámú természettudományos képzést indítunk, amely alsó tagozaton a matematikaórák számának növelését jelenti, de nem marad el az angol nyelv tanítása sem. A tanulók 4. osztálytól informatikát tanulnak, csoportbontásban. Felső tagozaton a matematika, a természetismeret, a biológia és a kémia tantárgyakat tanulják magasabb óraszámban.
 

Leendő elsős tanító néni: – Szük Anikó- Anikó néni

Leendő napközis nevelő: – Protovinné Dibusz Éva- Éva néni

A legfontosabb a számunkra, hogy a gyermekek jól elsajátítsák az alapkészségeket; az írást, olvasást, számolást. Fő feladatunk a gyermekek tanulási képességének minél magasabb színvonalra fejlesztése, melyet az egyéni képességek figyelembevételével, differenciálással érünk el. Ezért mindenkit képességeinek, tehetségének megfelelően igyekszünk fejleszteni.

A hagyományos módszerek mellett korszerű tevékenységi formákat alkalmazunk a tanítás-tanulás folyamatában, a gyerekek csoportmunkában, párban, kooperatív technikákkal, egyénileg sajátítják el az ismereteket. A tanulók saját tempójukban fejlődhetnek, képességeiket egyénre szabottan, külön foglalkozásokon is fejlesztjük.

Pedagógiai hitvallás, Szük Anikó

Nem könnyű OKOSAN szeretni a gyerekeinket. Fáradságos, életünk végéig tartó folyamat. Erre vállalkoztunk mindannyian, szülőként és tanítóként egyaránt.

Szeretném a gyerekekkel megszerettetni a tanulást, az új ismeretek megszerzését, kihasználva a természetes gyermeki kíváncsiságot. Fontosnak tartom a pozitív megerősítésen alapuló motivációt. 
Teher alatt nő a pálma” – tartja egy régi közmondás. Igen, de figyelembe kell venni a gyerekek életkori sajátosságait és érdeklődését is.

Úgy gondolom, hogy a céljaim eléréséhez kulcs 

a SZERETET, a TÜRELEM, a KÖVETKEZETESSÉG, a következő két varázsszóval kiegészítve: 

KÉREM és  KÖSZÖNÖM.

Őszinte szeretettel és kíváncsisággal várom leendő elsőseinket:

Szük Anikó  tanító

Pedagógiai hitvallás, Protovinné Dibusz Éva

„Én azt hiszem, hogy annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud.”

(Móricz Zsigmond)

Célom, hogy a gyermek tanulja meg saját szemével látni a világot. Segítsek készségeit fejleszteni, képességeit kibontakoztatni. Számomra fontos, hogy a gyerekek higgyenek önmagukban és a pedagógusokban. Hiszem, hogy mindenkiben van érték, tehetség, melyet a simogatás és dicséret ereje felszínre hoz.

Az emelt óraszámú természettudományi képzési terület bővebb bemutatása:

Kiemelten foglalkozunk a matematikai ismeretek, a logikus gondolkodás elsajátításával, fejlesztésével. Tanulóink továbbtanulásához erős alapokat biztosítunk. 

Az emelt óraszámú természettudományi képzésben részt vevő tanulóink heti óraszámát a következő táblázat szemlélteti:

 

  1–4. évfolyam
Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf.
Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6
Angol nyelv 1 1 1 2
Matematika 5 5 5 5
Erkölcstan 1 1 1 1
Környezetismeret 1 1 2 2
Informatika       1
Ének-zene 2 2 2 2
Vizuális kultúra 2 2 2 2
Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1
Testnevelés és sport 5 5 5 5
  5–8. évfolyam
Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.
Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4
Angol nyelv 3 3 3 3
Matematika 5 5 5 5
Erkölcstan 1 1 1 1
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 2 2
Természetismeret 2 3    
Fizika     1,5 1,>5
Kémia     2 2
Biológia – egészségtan     2 2
Földrajz     1,5 1,5
Ének-zene 1 1 1 1
Hon- és népismeret 1      
Vizuális kultúra 1 1 1 1
Informatika 1 1 1 1
Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1  
Testnevelés és sport 5 5 5 5
Osztályfőnöki 1 1 1 1

Iskolánkban a nyelvi és természettudományos képzés mellett már az első osztálytól kiemelt feladatként kezeljük a testnevelés oktatását. Nagy hangsúlyt fektetünk a tömegsportra, tanulóink edzettségére. Intézményünkben, 2015 márciusában, két új tornaterem került átadásra a legújabb elvárásoknak megfelelő vizesblokkokkal, 40 millió Ft értékű eszközparkkal, mászófallal, a táncoktatást segítő tükörfallal, rendezvények lebonyolítását segítő hangosító berendezéssel.Különösen fontos terület az informatika oktatása. Negyedik osztálytól tanulják a diákok az informatikát, megismerkednek a legújabb programokkal (pl.: szkreccs), a hang- és videó- szerkesztéssel. Nyolcadik osztály végére biztonsággal tudják használni a számítógépet és a megismert programokat.

Korszerűen berendezett tantermeinkben digitális táblák, projektorok, számítógépek biztosítják a minőségi oktatás hátterét. A felszerelt kémia-, fizikalabor lehetőséget ad a természettudományos tárgyak oktatásához szükséges kísérletek elvégzéséhez.

Mindkét osztályban nagy gondot fordítunk tanulóink tehetségfejlesztésére, versenyeztetésére. Iskolánk tanulóit már második osztálytól felkészítjük a tanulmányi, tantárgyi versenyekre, ahol kiemelkedő sikereket érnek el.

Iskolánk tanulói az Országos kompetenciaméréseken a nagyvárosi átlagon felül teljesítenek.

Kiemelkedően teljesítő tanulóink a 8. évfolyam végén több rangos, az iskola, illetve alapítványai által létrehozott elismerésben részesülnek.

Délutáni, szabadidős programjaink.

Színvonalas ünnepségek, rendezvények (tanévnyitó ünnepség, okt.6., okt. 23., karácsonyi koncert a Servita templomban, Lenkey-nap, farsang, márc.15., tavaszi hangverseny, ballagás, tanévzáró ünnepség)

Kirándulás, táborozás (erdei iskola – nem pedagógiai program szerint, „Határtalanul” – kirándulás, osztálykirándulások, Makk Marci-héthez kapcsolódó utazás, nyári táborok, igény szerint nyári napközi)

Kulturális programok (színház, bábszínház, mozi, hangverseny látogatása)

Sport (családi sportnap, sportolási lehetőséggel összekötött gyermeknap)

Környezetvédelem (víz napja, föld napja, madarak és fák napja, hulladékgyűjtés, projekthét)

Diákönkormányzat (elsősök avatása, iskolai Mikulás, táncház)

Szakkörök (sport/JSV, kosárlabda, labdarúgás, torna/, asztalitenisz testnevelésóra keretében, informatika, rajz, természetismeret, kézműves, tánc)

Németszakkör (kezdő, középhaladó, haladó)

Néptáncoktatás

Sakk

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások

Menza (csak ebéd)

Tanulószoba (14-16 óráig a  felsős tanulók tanári segítséggel készülhetnek a másnapi órákra)

Információk az iskola életéről