BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ A 2017/2018-AS TANÉVRE

 AZ EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA A 2017/2018-AS TANÉVRE

„Az ember akkor fedezi fel magát, amikor megmérkőzik az akadállyal.
(Saint-Exupéry)

Intézményünk Eger történelmi belvárosában található, 1929-től működik általános iskolaként. A hozzánk beiratkozó tanulók képességeinek differenciált fejlesztésével egyaránt hangsúlyosnak tartjuk a minőségi oktatást és a színvonalas, családközpontú nevelést. Fontos feladatunk, hogy tanítványaink sokoldalúan képzett, a világ dolgai iránt érdeklődő fiatalokká váljanak.

Az Egri Lenkey János Általános Iskola jelentős hagyományokkal bíró, gazdag eredményekkel büszkélkedő iskola. A gazdag múlt kötelez bennünket arra, hogy ezekre a hagyományokra építve meg tudjunk felelni a fejlődés által követelt igényeknek.

A 2017/2018-as tanévben két első osztály indítását tervezzük.

1.a osztály:

Az Egri Lenkey János Általános Iskola 1. a, emelt óraszámú angol nyelvi osztályában az idegen nyelv elsajátítását tekintjük elsődlegesnek. Az oktatás modern, jól felszerelt tantermekben, vidám légkörben, csoportbontásban folyik, digitális táblák segítségével.

Leendő elsős tanító néni: – Juhász Róbertné- Csilla néni

Leendő napközis nevelő: – Gál Katalin- Kata néni

Az iskolakezdés nemcsak a kisgyermek, hanem a család életében is jelentős változást hoz. Ebben segítenek a tanító nénik, akik nagy türelemmel, szeretettel, sokéves szakmai tapasztalattal, barátságos, egyben biztonságot nyújtó, szeretetteljes környezetben várják a leendő kis elsősöket. Életkori sajátosságaik figyelembevételével, játékosan, sok mozgás biztosításával vezetik be őket a tanulás rejtelmeibe, melynek során szabályokat, tanulási szokásokat, rendszerességet, pontosságot sajátítanak el.

A délelőtti munka megerősítésére a délutáni foglalkozásokon (napközi) kerül sor.  Mindenki elkészíti az iskolában a házi feladatát, majd közös és egyéni gyakorlással szilárdítják meg tanult ismereteiket. Mindennap közös udvari és tantermi játékra van lehetőségük a kisgyerekeknek. A tanulók szakkörön, sportfoglalkozáson vehetnek részt. A napközi közvetlenül a tanítási órák után kezdődik és 16 óráig tart. 17 óráig felügyeletet biztosítunk.

Pedagógiai hitvallás, Juhász Róbertné

„Kérlek szépen, nyisd ki!”

Van egy történet, ami két oktatóról szól, akik fogadást kötöttek, hogy melyikük tudja rövidebb idő alatt kinyitni egy gyerek ökölbe szorított kezét. Egyikük erővel próbálkozott. A gyerek összeszorított foggal szorította öklét, de ő kitartóan addig feszítette a gyerek ujjait, míg az megadta magát és sírva fakadt. A másik szelíden rámosolygott a gyerekre, gyengéden megérintette a kezét és azt mondta neki: „Kérlek szépen, nyisd ki!”
A gyerek visszamosolygott, és szinte azonnal ösztönösen szétnyitotta ujjait. 

Úgy szeretnék dolgozni, hogy ez a gondolat jellemezze a tanításomat és a nevelésemet. Ez a szándék érvényesüljön abban, ahogy utat keresek a gyerekekhez és a szülőkhöz. Ez szője át az egész pedagógiai hozzáállásomat.

Juhász Róbertné tanító

 Pedagógiai hitvallás, Gál Katalin

„Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat a szavaidtól.”

(Carl William Buchner)

Fontosnak tartom a szülőkkel való együttműködést, hiszen két évig közös feladatunk a gyermekek személyiségének sokoldalú fejlődése.
Célom, hogy az iskolába lépés problémamentes legyen a gyermekek számára, jókedvűen, örömmel jöjjenek az iskolába.
Szeretném, ha az együtt töltött évekre szeretettel és örömmel gondolnának vissza.

Gál Katalin tanító

Az emelt óraszámú angol nyelvi képzési terület bővebb bemutatása:

Alsó tagozaton játékos formában sajátítják el a gyermekek a mindennapokban használatos kifejezéseket, dalokat, mondókákat.
A 6. osztálytól a gyerekeknek mindennap van angolórájuk. Ők így nagy előnnyel érkeznek a középiskolákba, hiszen az általános iskolai tanulmányokat folytatva egy vagy két év alatt eljuthatnak a középfokú nyelvvizsga tudásszintjére.

A második idegen nyelv elsajátítása is könnyebb a számukra.

Az emelt óraszámú angol nyelvi képzésben részt vevő tanulóink heti óraszámát a következő táblázat szemlélteti:

  1–4. évfolyam
Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf.
Magyar nyelv és irodalom 7 7 7 7
Angol nyelv 2 2 2 3
Matematika 4 4 4 4
Erkölcstan 1 1 1 1
Környezetismeret 1 1 1 1
Ének-zene 2 2 2 2
Vizuális kultúra 2 2 2 2
Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1
Testnevelés és sport 5 5 5 5
Informatika       1
  5–8. évfolyam
Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.
Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4
Angol nyelv 4 5 5 5
Matematika 4 4 4 4
Erkölcstan 1 1 1 1
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 2 2
Természetismeret 2 2    
Fizika     1,5 1,5
Kémia     1,5 1,5
Biológia – egészségtan     1,5 1,5
Földrajz     1,5 1,5
Ének-zene 1 1 1 1
Dráma és tánc 1      
Vizuális kultúra 1 1 1 1
Informatika  1 1 1 1
Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1  
Testnevelés és sport 5 5 5 5
Osztályfőnöki 1 1 1 1

1.b osztály:

Az 1.b osztályban emelt óraszámú természettudományos képzést indítunk, amely alsó tagozaton a matematikaórák számának növelését jelenti, de nem marad el az angol nyelv tanítása sem. A tanulók 4. osztálytól informatikát tanulnak, csoportbontásban. Felső tagozaton a matematika, a természetismeret, a biológia és a kémia tantárgyakat tanulják magasabb óraszámban.
 

Leendő elsős tanító néni: – Szük Anikó- Anikó néni

Leendő napközis nevelő: – Protovinné Dibusz Éva- Éva néni

A legfontosabb a számunkra, hogy a gyermekek jól elsajátítsák az alapkészségeket; az írást, olvasást, számolást. Fő feladatunk a gyermekek tanulási képességének minél magasabb színvonalra fejlesztése, melyet az egyéni képességek figyelembevételével, differenciálással érünk el. Ezért mindenkit képességeinek, tehetségének megfelelően igyekszünk fejleszteni.

A hagyományos módszerek mellett korszerű tevékenységi formákat alkalmazunk a tanítás-tanulás folyamatában, a gyerekek csoportmunkában, párban, kooperatív technikákkal, egyénileg sajátítják el az ismereteket. A tanulók saját tempójukban fejlődhetnek, képességeiket egyénre szabottan, külön foglalkozásokon is fejlesztjük.

Pedagógiai hitvallás, Szük Anikó

Nem könnyű OKOSAN szeretni a gyerekeinket. Fáradságos, életünk végéig tartó folyamat. Erre vállalkoztunk mindannyian, szülőként és tanítóként egyaránt.

Szeretném a gyerekekkel megszerettetni a tanulást, az új ismeretek megszerzését, kihasználva a természetes gyermeki kíváncsiságot. Fontosnak tartom a pozitív megerősítésen alapuló motivációt. 
Teher alatt nő a pálma” – tartja egy régi közmondás. Igen, de figyelembe kell venni a gyerekek életkori sajátosságait és érdeklődését is.

Úgy gondolom, hogy a céljaim eléréséhez kulcs 

a SZERETET, a TÜRELEM, a KÖVETKEZETESSÉG, a következő két varázsszóval kiegészítve: 

KÉREM és  KÖSZÖNÖM.

Őszinte szeretettel és kíváncsisággal várom leendő elsőseinket:

Szük Anikó  tanító

Pedagógiai hitvallás, Protovinné Dibusz Éva

„Én azt hiszem, hogy annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud.”

(Móricz Zsigmond)

Célom, hogy a gyermek tanulja meg saját szemével látni a világot. Segítsek készségeit fejleszteni, képességeit kibontakoztatni. Számomra fontos, hogy a gyerekek higgyenek önmagukban és a pedagógusokban. Hiszem, hogy mindenkiben van érték, tehetség, melyet a simogatás és dicséret ereje felszínre hoz.

Az emelt óraszámú természettudományi képzési terület bővebb bemutatása:

Kiemelten foglalkozunk a matematikai ismeretek, a logikus gondolkodás elsajátításával, fejlesztésével. Tanulóink továbbtanulásához erős alapokat biztosítunk. 

Az emelt óraszámú természettudományi képzésben részt vevő tanulóink heti óraszámát a következő táblázat szemlélteti:

 

  1–4. évfolyam
Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf.
Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6
Angol nyelv 1 1 1 2
Matematika 5 5 5 5
Erkölcstan 1 1 1 1
Környezetismeret 1 1 2 2
Informatika       1
Ének-zene 2 2 2 2
Vizuális kultúra 2 2 2 2
Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1
Testnevelés és sport 5 5 5 5
  5–8. évfolyam
Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.
Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4
Angol nyelv 3 3 3 3
Matematika 5 5 5 5
Erkölcstan 1 1 1 1
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 2 2
Természetismeret 2 3    
Fizika     1,5 1,>5
Kémia     2 2
Biológia – egészségtan     2 2
Földrajz     1,5 1,5
Ének-zene 1 1 1 1
Hon- és népismeret 1      
Vizuális kultúra 1 1 1 1
Informatika 1 1 1 1
Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1  
Testnevelés és sport 5 5 5 5
Osztályfőnöki 1 1 1 1

Iskolánkban a nyelvi és természettudományos képzés mellett már az első osztálytól kiemelt feladatként kezeljük a testnevelés oktatását. Nagy hangsúlyt fektetünk a tömegsportra, tanulóink edzettségére. Intézményünkben, 2015 márciusában, két új tornaterem került átadásra a legújabb elvárásoknak megfelelő vizesblokkokkal, 40 millió Ft értékű eszközparkkal, mászófallal, a táncoktatást segítő tükörfallal, rendezvények lebonyolítását segítő hangosító berendezéssel.Különösen fontos terület az informatika oktatása. Negyedik osztálytól tanulják a diákok az informatikát, megismerkednek a legújabb programokkal (pl.: szkreccs), a hang- és videó- szerkesztéssel. Nyolcadik osztály végére biztonsággal tudják használni a számítógépet és a megismert programokat.

Korszerűen berendezett tantermeinkben digitális táblák, projektorok, számítógépek biztosítják a minőségi oktatás hátterét. A felszerelt kémia-, fizikalabor lehetőséget ad a természettudományos tárgyak oktatásához szükséges kísérletek elvégzéséhez.

Mindkét osztályban nagy gondot fordítunk tanulóink tehetségfejlesztésére, versenyeztetésére. Iskolánk tanulóit már második osztálytól felkészítjük a tanulmányi, tantárgyi versenyekre, ahol kiemelkedő sikereket érnek el.

Iskolánk tanulói az Országos kompetenciaméréseken a nagyvárosi átlagon felül teljesítenek.

Kiemelkedően teljesítő tanulóink a 8. évfolyam végén több rangos, az iskola, illetve alapítványai által létrehozott elismerésben részesülnek.

Délutáni, szabadidős programjaink.

Színvonalas ünnepségek, rendezvények (tanévnyitó ünnepség, okt.6., okt. 23., karácsonyi koncert a Servita templomban, Lenkey-nap, farsang, márc.15., tavaszi hangverseny, ballagás, tanévzáró ünnepség)

Kirándulás, táborozás (erdei iskola – nem pedagógiai program szerint, „Határtalanul” – kirándulás, osztálykirándulások, Makk Marci-héthez kapcsolódó utazás, nyári táborok, igény szerint nyári napközi)

Kulturális programok (színház, bábszínház, mozi, hangverseny látogatása)

Sport (családi sportnap, sportolási lehetőséggel összekötött gyermeknap)

Környezetvédelem (víz napja, föld napja, madarak és fák napja, hulladékgyűjtés, projekthét)

Diákönkormányzat (elsősök avatása, iskolai Mikulás, táncház)

Szakkörök (sport/JSV, kosárlabda, labdarúgás, torna/, asztalitenisz testnevelésóra keretében, informatika, rajz, természetismeret, kézműves, tánc)

Németszakkör (kezdő, középhaladó, haladó)

Néptáncoktatás

Sakk

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások

Menza (csak ebéd)

Tanulószoba (14-16 óráig a  felsős tanulók tanári segítséggel készülhetnek a másnapi órákra)

Intézményvezetői köszöntő

Tisztelt Szülők!

Kedves Gyerekek!

Az Egri Lenkey János Általános Iskola közössége nevében szeretettel várom Önöket, Benneteket intézményünkben!

Az Egri Lenkey János Általános Iskolában a következő programokkal várjuk leendő elsőseinket és szüleiket:

1.) Intézményvezetői tájékoztatás, beszélgetés a szülőkkel:

         2017.02.14. 16:30 óra

– A szülői tájékoztató ideje alatt leendő elsőseink „ISKOLAKÓSTOLGATÓ” foglalkozáson vehetnek részt, ahol együtt játszhatnak, kézműveskedhetnek majdani tanítóikkal

2.) Bemutatóórákon való részvétel

– Bemutatóórák látogatása:

Tanít: Szük Anikó, Anikó néni, a leendő 1.b osztály tanító nénije

         Időpont: 2017. 02. 15. 8:00- 10:00 óráig, I. em. 22-es terem

                                               8.00- 8:30-ig magyaróra

                                               8:45- 9:15-ig matematikaóra

         9:30-10:00-ig angolóra, tanít: Krupa Tünde

– Bemutatóórák látogatása:

Tanít: Juhász Róbertné, Csilla néni, a leendő 1.a osztály tanító nénije

         Időpont: 2017. 02. 16. 8:00- 10:00 óráig, I. em. 25-ös terem

                                         8.00- 8:30-ig magyaróra

                                         8:45- 9:15-ig matematikaóra

         9:30-10:00-ig angolóra, tanít: Czéliné Strider Enikő

 

Tájékoztató adatok:

– A regisztrációs lap letölthető az iskola honlapjáról, vagy átvehető a beiskolázáshoz kapcsolódó rendezvényeinken. Ezek kitöltése, leadása nem kötelező, de megkönnyíti a beiratkozás folyamatát.

Leadható az iskola portáján, a titkárságon, a leendő elsős tanító néniknél, vagy beküldhető e-mailben (titkarsag@lenkey-eger.hu).

Leadási határidő: 2017. március 3.

– A beiratkozás várható időpontja: 2017. április

A beiratkozás pontos időpontját, a szükséges okmányok listáját a honlapon és az iskola bejáratánál tesszük közzé.

– Beiratkozás módja: iskolaérettséget igazoló óvodai szakvélemény alapján

További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:

  • e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu
  • telefon: 36/310-046
  • honlapunkon keresztül: www.lenkeyiskola.hu
  • a beiskolázáshoz kapcsolódó programjainkon
  • óvodai szülői értekezleteken az intézmény képviselőitől

Kedves Szülők! Kedves leendő első osztályosok!
(Szándéknyilatkozat)

Kedves Szülők! Kedves leendő első osztályosok!

Az Egri Lenkey János Általános Iskola jelentős hagyományokkal bíró, gazdag eredményekkel büszkélkedő iskola. A gazdag múlt kötelez bennünket arra, hogy ezekre a hagyományokra építve meg tudjunk felelni a fejlődés által követelt igényeknek.

Az Egri Lenkey János Általános Iskola 1. a, emelt óraszámú angol nyelvi osztályában az idegen nyelv elsajátítását tekintjük elsődlegesnek. Az oktatás modern, jól felszerelt tantermekben, játékosan, vidám légkörben, csoportbontásban folyik, digitális táblák segítségével.

Az 1. b osztályban emelt óraszámú természettudományos képzést indítunk, amely alsó tagozaton a matematikaórák számának növelését jelenti, de nem marad el az angol nyelv tanítása sem. A tanulók 4. osztálytól informatikát tanulnak csoportbontásban. Felső tagozaton a matematika, a természetismeret, a biológia és a kémia tantárgyakat tanulják magasabb óraszámban.

Két új, korszerű eszközökkel felszerelt tornatermünk hatékonyan biztosítja a testnevelés oktatásának tárgyi feltételeit és megteremti a versenysportolás lehetőségét különböző sportágakban. A táncoktatás, a művészeti nevelés kiemelt feladat pedagógiai programunkban, melynek feltételei iskolánkban adottak.

További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:

  • e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu
  • telefon: 36/310-046
  • honlapunkon keresztül: www.lenkeyiskola.hu
  • a beiskolázáshoz kapcsolódó programjainkon
  • óvodai szülői értekezleten a résztvevő tanítónőktől

 Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Letölthető szándéknyilatkozat:

SZÁNDÉKNYILATKOZAT első osztályba való jelentkezéshez

Középiskolás versenyeredmények 8.b 2016/2017

Név Iskola Tantárgy Helyezés
Herczeg Bálint Szilágyi kémia 6.
Neumann matematika 5.
Tóth Kristóf Neumann Informatika 3.
Neumann Fizika 3.
Dobó Matematika 1.
Csőke Zétény Szilágyi Angol 3.
Neumann Angol 1.
Gantenbein Svenja Szilágyi Angol 6.
Neumann Magyar 10.
Neumann Angol 10.
Fónad Gergely Neumann Informatika 8.
Juhász Dávid Dobó Történelem 8.
Tóth Viktória Neumann Angol 10.
Bukta Szonja Neumann Magyar 4.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 2017

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
2017. január 20.

Közös ünneplésre gyűltek össze a Farkas Ferenc Zeneiskola és az Egri Lenkey János Általános Iskola diákjai és tanárai a Magyar Kultúra Napja alkalmából.
Szeretettel köszöntünk minden kedves résztvevőt. Felkérem iskolánk Igazgató Urát, nyissa meg ünnepi rendezvényünket!
Kölcsey Ferenc 1823-ban, a nemzeti újjászületés hajnalán írta meg a Himnuszt. A vesztett csatákból, a szabadságharcosok bukásából arra a következtetésre jutott, hogy a nemzet sorsát „balsors” irányítja. Ezért Istenhez fordul segítségért, hogy az évszázadok óta tartó csapások után hozzon jobb jövőt a nemzetre.
Hiábavaló volt a rengeteg áldozat? „…a szabadság nem virul / a holtnak véréből” – ez a költemény központi gondolata – „Nemzeti himnuszunk igazában a szabadság himnusza. Káromlás szolgaszívvel énekelni.” – írja Babits Mihály.
És valóban, az 1844 óta felcsendülő Himnuszunk ezt a szabadságot jeleníti meg akkor, amikor egy ünnep alkalmával szólal meg, vagy ha egy olimpiai győzelem után hangzik fel. Benne kifejeződik magyarságunk és nemzeti összetartozásunk.
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, hiszen a kézirat tanúsága szerint Kölcsey ezen a napon fejezte be a Himnusz szövegének javítását; ezen a napon emlékezünk hagyományainkra, gyökereinkre, múltunkra, mindarra, ami a nagyvilágban a magyarságot egyedivé teszi. A magyar nép életét, gondolatvilágát, hovatartozását, helyét a világban kultúránk ismerete adja.
Köszöntsük most együtt a magyar kultúrát gondolatokkal, dallamokkal.
A műsorban szereplő versmondókat Salánki Mária tanárnő készítette fel.
A zeneiskola tanárainak köszönjük a gyerekek felkészítését és a hangszeres közreműködést.