Iskola nyitvatartása

Hétfő - Péntek: 7-18

Iskolánk igyekszik kihasználni az Erasmus+ pályázat nyújtotta lehetőségeket. Évek óta sikeresen pályázunk és haladunk előre célunk, az élményiskola megvalósításában. Minden projekt egy állomást jelentett a megvalósítás útján. Igyekszünk belső erőforrásainkat használni. Kitartó munkánk eredményeképpen iskolánk Eger és vonzáskörzete egyik legnépszerűbb intézményévé lépett elő. A városi kulturális élet állandó szereplői vagyunk, a Tankerület elismeri munkánkat. A szülői közösség egyetért céljainkkal és maximálisan támogatja a fejlődés irányát. Az eddigi pályázatainknak köszönhetően elindult a tantestület digitális és nyelvi kompetenciájának fejlesztése, az élménytanulást segítő módszerek alkalmazása (pl.: dráma, zene) és egy olyan szervezeti kultúra kialakítása, ahol a belső tudásmegosztás érték. A fókuszban a tanulási igények, a tevékenységalapú tanítás-tanulás, a folyamatosan megújuló tanármodell és a művészeti tevékenység, a sport és játék általi motiváció növelése állt. A kollégák szemléletváltása elkezdődött és megismertük a nemzetközi kapcsolatok fontosságát.

Az új pályázati időszak alatt több célt kívánunk megvalósítani európai uniós források felhasználásával.

    1. A pedagógusok és a diákok nyelvi kompetenciájának fejlesztése

Intézményünkben 2020-ig, az új NAT bevezetéséig működtek az angolt emelt óraszámban (heti 5) tanuló osztályok. Ezekkel az óraszámokkal nagyon jó eredménnyel tudtak diákjaink továbbtanulni a középiskolában és versenyezni. Az óraszám csökkenése (heti 3) miatt, fontossá vált az eddigi színvonalat fenntartó új módszerek alkalmazása. A diákmobilitásokkal és a nemzetközi projektekbe való bekapcsolódás révén kiterjesztjük a nyelvhasználatot az iskola falain kívülre, és diákjaink meglátják a nyelvtanulás gyakorlati hasznát, motiváltabbakká válnak. Világnézetük tágul, képesek lesznek tágabb dimenziókba gondolkodni. A tanulók nyelvi kompetenciájának fejlesztése mellett a kollégák nyelvi képességeit is fejleszteni kell, hogy bátrabban vágjanak bele idegennyelvű projektekbe, képesek legyenek más országbeli kollégákkal tapasztalatot cserélni és ezáltal szemléletet váltani. A külföldi tanárasszisztens meghívása erősíti mindkét szegmens kompetenciáit.

    1. Új tanítási módszerek megismerése, hangsúlyt helyezve a digitális oktatás támogatására

Már a digitális tanrend alatt nyilvánvalóvá vált, hogy az IKT eszközök az oktatásban is teret hódítanak. Ha korszerű tudást akarunk közvetíteni, akkor ezen eszközök használatát be kell építeni a mindennapi munkánkba, mivel a tanulók a digitális világban élik mindennapjaikat. A tanulás már nem szorul az iskola falai közé, tanulni lehet akár az autóbuszon utazva a különböző applikációk segítségével. Ebben a számunkra idegen környezetben sokkal hatékonyabban lehet őket megközelíteni, motiválni. A mobilitások alkalmával a kollégák olyan eszközöket, platformokat ismernek meg, amelyek ezen célkitűzésünk megvalósításnak folytatásában segítenek. Megismerik és képesek lesznek a gamifikációt beépíteni az oktatási gyakorlatukba. Ezen elemek alkalmazásával növeljük a tanulói autonómiát, amely fontos eleme az élethosszig tartó tanulásnak és támogatjuk a 4C készségek fejlődését. Csökken a tanórai fegyelmezetlenségek száma, a tanulási folyamat élményalapú lesz.

    1. Európai dimenzió bővítés

Egyik fontos célunk, amely a Pedagógiai programunkban megjelenik, hogy kinyissuk a világot a tanulóink számára. Ehhez nyitott szellemű, innovatív pedagógusok kellenek. A nyelvi kompetencia javítása lehetőséget biztosít a kollégáknak, hogy a szakmai tudásukat külföldön bővítsék. A mobilitások alkalmával partnerkapcsolatokat alakítanak ki és a közös együttműködésből az egész intézmény profitál. A személyes példamutatás mellett a kölcsönös partnerségi projekt révén a diákok is mobilitásokon vesznek részt, ahol megismerik más országok kultúráját, szokásait, találkoznak kortársakkal, rész vesznek az életükben, ezáltal fejlődik személyiségük.

    1. A mentális wellbeing javítása

A mai oktatási rendszerben a tanulók és a tanárok mentális jólléte háttérbe szorul. A kollégák fáradtak, a kiégés jelei mutatkoznak. A diákok szintén fáradtak, leterheltek, a magatartási és tanulási problémák jó része ennek köszönhető. A digitális oktatás miatti bezártság, amit az elmúlt években átéltünk, szintén rányomta a bélyegét a pedagógusok és a diákok mentális állapotára. Iskolánk célul tűzte ki egy olyan intézmény kialakítását, ahol testileg, szellemileg, erkölcsileg egészséges fiatalok nőnek fel, akik képesek az életben biztonsággal eligazodni. (Pedagógiai Program, 11. oldal) Ehhez azonban mentálisan egészséges oktatók kellenek. A mobilitások alkalmával olyan technikákat fogunk tanulni, amik elősegítik kitűzött célunk megvalósítását, illetve a prevencióban is szerepet játszanak. Diákjaink készségszintre emelnek olyan technikákat mint a tudatosság vagy a relaxáció, amiket későbbi életük során képesek lesznek alkalmazni.

    1. Az alapkészségek fejlesztése az alsó tagozatban.

Tapasztalatunk szerint a tanulóknak egyre nehezebb elsajátítani olyan alapészségeket, mint az értő olvasás, írás, számolás. Ennek számos oka van, de az elmúlt években alkalmazott otthontanulás biztosan rontott a helyzeten. A digitális oktatásban bizonyítottan a legkisebbek sérültek a legjobban. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy diákjaink megalapozott tudással kerüljenek felső tagozatba. Ez nagy kihívás elé állítja a tanító kollégákat. A pályázat segítségével olyan kurzusokon fogun3 részt venni, amelyek új módszertani ötletekkel gazdagítják eszköztárunkat és a tanítóknak segítséget nyújtanak a mindennapi munkájukban. Célunk olyan gyakorlatok átvétele, amely a játékosítás elvét felhasználva élményszerűvé teszi ezen készségek kialakítását, elsajátítását. Átvesszük külföldi intézmények jó gyakorlatait és a szakmai látogatásokon megosztjuk tapasztalatainkat.

Engedd, hogy csináljam! – Matematika módszertan kisiskolásokkal foglalkozó tanítóknak, nevelőknek, segítő szakembereknek 3-4. osztály – Utána angol nyelvtanfolyammal

Az ERASMUS+ pályázatnak köszönhetően 2023. július 16-tól 29-ig a horvátországi Rovinjban a fenti címmel és tartalommal megszervezett kurzuson vehettem részt. Nagyon vártam a lehetőséget, hiszen tartalma tökéletesen illeszkedett jelenlegi iskolai munkámhoz.

Nagy várakozással és izgalommal indultam útnak.

A délelőttök angol nyelvi tanfolyammal kezdődtek. Nagy élmény volt számomra, hiszen most először tapasztalhattam milyen az, ha a tanárom nem beszéli a magyar nyelvet, tehát nekem kellett még nagyobb figyelemmel részt vennem a foglalkozásokon. Fiatal tanárnőnk változatos feladatokkal színesítette a tanórákat, melyen dolgoztunk párban és egyénileg is, kihívást jelentő feladatokat megoldva.

A matematika foglalkozásainkon a gyakorlatban jól használható feladatokat ismerhettünk meg és próbálhattunk ki. Trénerünk önzetlenül adta át nekünk jó gyakorlatait, „játékait”, tanítási praktikáit. Megtapasztalhattuk, hogy mennyire fontos a cselekedtetésből indított tapasztalatszerzés, a „tegyél részesévé és megjegyzem” gondolat. Megtanultuk, hogy milyen feladatokkal tehető könnyen elsajátíthatóvá egy-egy nehezebbnek vélt matematikai feladat, a logikus gondolkodás.

A két hét alatt sok gyakorlattal gazdagodtam, amely kipróbálása, megvalósítása iskolai munkámban számomra is izgalmas feladat lesz.

A szabadidőben felfedezhettem Rovinj és környéke építészeti csodáit, természeti és kulturális szépségeit.
Bízom benne, hogy még lehetek részese hasonló programnak, amely lehetőséget ad a szemléletformálásra, a szakmai felfrissülésre és nem utolsó sorban megőriz a burn out-tól is!

Köszönöm az Egri Lenkey János Általános Iskola vezetésének, koordinátoromnak Vargáné Bárdos Juditnak a lehetőség biztosítását, valamit a JUTAKI Bt. képviselőinek, Véghné Juhász Krisztinának a sikeres megvalósítást.

Várom a további lehetőségeket – célom: lifelong learning!

Szalkai Mária

Engedd, hogy csináljam! – Matematika módszertan kisiskolásokkal foglalkozó tanítóknak, nevelőknek, segítő szakembereknek 3-4. osztály – Utána angol nyelvtanfolyammal

Már régóta érlelődött bennem, hogy én is szeretnék Erasmus+ tanártovábbképzésen részt venni. Így a múlt tanévben jelentkeztem. Mindenképpen magyar nyelvű képzés volt számomra a legmegfelelőbb, melynek keretében lappangó angol nyelvtudásomat is feleleveníthettem. Így esett a választásom a fent megnevezett rovinji képzésre.

A továbbképzésre 2023. július 15. és 29. között került sor. Az első nap, vasárnap közös vacsorával indult, melynek alkalmával az ország különböző részeiről és a határon túlról érkező kollégákkal összeismerkedtünk, és megosztottuk egymással tanítási tapasztalatainkat, megfogalmaztuk a képzéssel kapcsolatos elvárásinkat.

A nyelvtanfolyam a délelőtti órákra esett. A nyelvi szintfelmérő teszt alapján a középhaladó csoportba osztottak be. Az órák jó hangulatban, sok humorral fűszerezve teltek. A változatos, beszélgetésre ösztönző feladatokkal hamar bővült szókincsünk és fejlődött nyelvi kifejezőkészségünk. A záróteszt előtt városnéző sétán vettünk részt angol nyelvű idegenvezetéssel, és az itt elhangzottakból vizsgáztunk. Nagy öröm volt számomra, hogy minden kérdésre tudtam a választ.

Ebéd után kezdődtek a matematikaóráink melynek keretében megismerhettük a Varga Tamás és C. Neményi Eszter nevéhez fűződő valóságból kiinduló cselekvő tapasztalatszerzésen alapuló matematikatanítási szemléletet. Kurzusvezetőnk, Oravecz Márta volt, aki társszerzője annak a tankönyvcsaládnak, mely erre a módszerre épül. Óráin megtapasztalhattuk, mennyire fontos, hogy a matematikai fogalmakat a valóságból vett példákból sok játékkal színesítve alakítsuk ki. Legfontosabb vezérgondolata a „kép a fejben”, mely minden matematikai művelet alapja. Nagy lelkesedéssel és gyermeki örömmel vettünk részt ezeken az érdekes, érzékszerveinket is igénybe vevő matematikaórákon. Rakosgattuk, válogattuk a logikai lapokat, piros-kék korongokat; szőnyegeztünk, mértünk színes rudakkal, saját készítésű mérőszalaggal; műveletek végeztünk a dobókockákkal kidobott számokkal; tükörrel kerestünk érdekes alakzatokat. Különösen nagy élmény volt, hogy a magyar és a francia kártyát is a matematikatanulás szolgálatába állítottuk. Ezen kívül mindenféle tárgyat felhasználtunk a műveletek modellezésére: gomb, gémkapocs, gyufa, pálcika, kupakok, bábuk és még sok más, a háztartásban megtalálható eszköz. Oktatónk gazdag szakmai tapasztalata, tudása, lendületes előadásmódja, szeretetteljes hozzáállása bennünk is megerősítette a matematikatanítás cselekvésen alapuló módszerének fontosságát.

A fakultatív kirándulásokon az Isztriai-félsziget nyugati részének jelentősebb kulturális, építészeti és természeti örökségeit ismerhettük meg angol nyelvi idegenvezetéssel. Számomra hatalmas élményt jelentettek ezek a rövid utazások.
Ha lehetőségem adódik, jövőre is részt szeretnék venni az Erasmus+ által felkínált képzések valamelyikén, és kollégáimat is buzdítom, hogy jelentkezzenek bátran, mert új lendületet kaphatnak szakmai megújulásukhoz, valamint hazai és nemzetközi kapcsolatokat építhetnek ki.

Stumphauser Ildikó

Társasjáték Rovinjban

2023. július 16-22. között vettem részt Rovinjban pedagógusoknak szervezett továbbképzésen, melynek a címe „Játékkaleidoszkóp: Kicsik és nagyok játékai” volt.

24 fős csoportunk kiváló trénere Móricz Márk volt. Az elméleti ismeretek mellett nagyon hasznos gyakorlati segítséget is kaptunk munkánkhoz. Az elméleti tudnivalók segítenek tudatosabban választani a játékok közül, a gyerekek személyiségét fejleszeni, korábbi tanítási-nevelési módszereimet változatosabbá tenni. Nagyon sok játékot kipróbálhattunk, amelyek segítenek a tanulók megismerésében, fejlesztésében és a közösség formálásában. Lehetőségünk volt egy közös hajókirándulásra, városnézésre is az utolsó napon.

Hálás vagyok a lehetőségért, hogy ilyen hasznos tudást szerezhettem, új kollégákkal kerültem kapcsolatba, akikkel még a tanfolyam befejezése után is tartjuk a kapcsolatot, tanácsokkal, ötletekkel segítve egymás munkáját.

Hanyeczné Murányi Tímea

Egy csodálatos továbbképzés a csodálatos Rovinjban

2023. július 23-29 között részt vettem a Matekos játék, játékos matek – képességfejlesztő tevékenységek, játékok, feladatok alsós pedagógusok számára című továbbképzésen az Erasmus+ keretein belül, amit a Hungary Expert a Tanárokért és a Diákokért tanárképző intézmény szervezett. Először utaztam Rovinjba és vettem részt mobilitási programban, így izgatottan vártam.

Trénereink, Oravecz Márta és Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes kiválóan felépítették a képzést, így a délelőttök egy szempillantás alatt elröpültek. Minden nap izgatottan vártam az órákat, hogy milyen új módszerekkel, játékokkal ismerkedünk meg. Napjaink nagyon jó hangulatban teltek, jó kis csapattá váltunk. Újra gyerekeknek érezhettük magunkat, mindenki igazán beleélte magát a játékba, játékos tevékenységekbe. A feladatokhoz legtöbb esetben mi készítettük el az eszközöket, amelyeket roppant egyszerűen a gyerekekkel is elkészíthetünk, így még izgalmasabb lesz számukra a közös tevékenység.

Délutánonként lehetőségünk nyílt felfedezni Rovinj meseszép belvárosát, fürödni az Adriai-tengerben, valamint felfedezni a környező települések nevezetességeit. A szakmai programokon kívül a szervezők változatos és színes szabadidős programokat szerveztek, melyek remek lehetőséget adtak a környék felfedezésére, az ismerkedésre. Nagy pozitívum számomra az is, hogy megismerkedtem más iskolákból, más várósokból, sőt más országokból érkezett kollégákkal, így határon túli kapcsolatokat is kialakíthattam.

Hálásan köszönöm a főszervezőnek, Véghné Juhász Krisztinának és koordinátorunknak, Vargáné Bárdos Juditnak, hogy a szakmai tudás, új ötletek és kapcsolatok mellett csodálatos élménnyel gazdagodhattam ebben az egy hétben.

Nagy-Füzesséry Bernadett

Valencia, a „narancsos” város

Az idei nyáron az én továbbképzésem Valenciában, Spanyolországban zajlott. Az egy hetes képzésen olyan elméleten alapuló programon vettem részt, hol arról tanultunk, hogy a pedagógus hogyan tudja megérteni és elfogadni, hogy a mai generációt, a fiatalokat a digitális térben a legkönnyebb elérni, formálni és tanítani. A kurzuson megismerkedtünk egy európai uniós keretrendszerrel a DigCompEdu-val, ami az oktatók digitális kompetenciájának feltérképezésével foglalkozik. A keretrendszer 22 szakmai digitális kompetenciát ír le 6 területen, 6 jártassági szinttel. Ez elméleti szinten támogatja meg a pedagógusokat önértékelési teszttel ellátva. A célja az, hogy mindenki meg tudja határozni, hogy hol áll az IKT eszközök használatával az oktatói munkájában. Illetve segíti a pedagógusokat a tanárok szakmai életére jellemző digitális kompetenciák fejlesztésében.

Megtanultuk, hogy hogyan lehet a legjobban használni az informatikai eszközöket, applikációkat a tanteremben, és ezáltal hogyan lehet segíteni a tanulókat a saját digitális kompetenciáik fejlesztésére. Az egy hét alatt német, olasz, cseh, portugál és román tanárokkal tanultunk együtt.

Megismertük egymást, együtt néztük meg a várost és közösen játszottunk olyan játékokat, amik még inkább inspirálnak arra, hogy a gyerekekkel való szeretetteljes törődés a legfontosabb az életben.

Rázsi-Oláh Tünde

Ünnepeljük együtt az Erasmus+ programot és Európát

A nemzetközi Erasmus+ Napok keretében együtt ünnepeljük az Erasmus+ programot. Az idén már hatnapos programsorozatba iskolánk egy kiállítás szervezésével kapcsolódott be. A kiállításon az érdeklődők tájékoztatást kaptak a nyáron megvalósított tanári mobilitásokról, illetve bemutattuk külföldi partnereinket. A 3.b osztály tanulói a partnerországok zászlóival színesítették a kiállítást.

Holzer Alfréd

Matematika-Fizika-Informatika tanár